پرچم های تبلیغاتی در سطح کشور انواع گوناگونی دارند که می توان به پرچم شرکتی، پرچم رومیزی، پرچم ایستاده و … اشاره کرد. بدون شک امروزه چاپ پرچم تبدیل به یک عنصر هویت بخش به شرکت ها و سازمان های بزرگ شده است . امروزه پرچم رومیزی ، پرچم تشریفات و پرچم اهتزاز را در همه مکان های تجاری و اداری را می توان پیدا کرد. به نوعی همان گونه که پرچم هر کشور برای مردم آن قابل احترام است پرچم هر سازمان نیز تبدیل به بخشی از هویت آن شده و برای آن مجموعه مهم و قابل احترام است.