طراحی فاکتور

نمونه برخی از طراحی های دسته فاکتور، توسط استودیو طراحی گرافیک دارکوب