نمونه برخی از طراحی های تخصصی نماد و لوگوهای نشانه، توسط استودیو طراحی گرافیک دارکوب