نمونه برخی از طراحی های لوگوی ترکیبی، توسط استودیو طراحی گرافیک دارکوب