برگزاری همایش و جشنواره ها به لحاظ گستردگی آیتم ها و ایجاد هماهنگی بین آنها، همیشه دغدغه ای بوده برای برگزارکنندگان. مجتمع تبلیغات دارکوب با تیم تخصصی اجرایی، قادر به برگزاری صفر تا صد جشنواره ها و جنگ های شادی می باشد.